रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयात 207 जागा

 रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयात 207 जागा
रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या कार्यालयात लघुटंकलेखक (12 जागा), लिपिक टंकलेखक (130 जागा), वाहनचालक (2 जागा), शिपाई (61 जागा), चौकीदार नि सफाईगार (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs